Digital Computer Techniques
DigiTec - Vaš predajca a ODBORNÍK na NOTEBOOKY DigiTec  
firma.html

 

Weby pre Vás


 FOTO - Grafika  
Ucesy.com

Notebooky  pocitace  konzultacie  poradenstvo

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú iba na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou RIDANI s.r.o. Hlavná 45,  04001 Košice, IČO: 36594679 , 4 (ďalej len prevádzkovateľ), uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len obchod).

Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objedná tovar prostredníctvom obchodu.
Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a celková cena objednávky, spracovaný systémom obchodu.
Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitosti, požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky.
Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné z obidvoch zúčastnených strán.
Prevádzkovateľ akceptuje návrh na zmluvu zo strany kupujúceho dodaním tovaru kupujúcemu.
Ak je medzi prevádzkovateľom a kupujúcim uzatvorená dlhodobá rámcová písomná kúpna zmluva, elektronická objednávka sa v takomto prípade riadi touto zmluvou, ak to podmienky elektronického obchodu dovoľujú.
K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim.

III. Dodacie podmienky a termíny

Miestom plnenia zmluvy sa rozumie bydlisko (sídlo), alebo miesto podnikania kupujúceho, uvedené v registračnom formulári obchodu, alebo vo formulári objednávky. Tovar bude dodaný  s využitím služieb tretích subjektov (kuriérske spoločnosti, UPS a DPD )
Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne prvému dopravcovi na prepravu, ku kupujúcemu.
Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške, inak je tovar majetkom prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľ dodá tovar, ktorý je skladom, kupujúcemu v čo možno v najkratšej dobe (t.j. do 14 dní.)
Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, najmä pri tovare pri ktorom je uvedené ,, na objednávku,, O dátume dodania bude kupujúci informovaný mailom, pokiaľ o to požiada.
Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov, ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody, vyplývajú špeciálne požiadavky.

IV. Kúpna cena a platby.

Platby sa vykonávajú v slovenských korunách, pričom prevádzkovateľ vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:
PLATBA PRI DODÁVKE NA DOBIERKU: Pri tomto spôsobe platby kupujúci uhrádza celú sumu objednávky pri prevzatí  kuriérovi. 
PLADBA NA FAKTÚRU: Na tovar je vystavená faktúra so 7 dňovou dobou splatnosti, len pre osoby a spoločnosti s ktorými má RIDANI s.r.o. dohodu o takomto spôsobe pladby.

 V. Práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia, prevádzkovateľ nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty vzniknuté akýmkoľvek spôsobom.
Kupujúci sa zaväzuje, že tovar, na ktorý sa poskytuje licencia alebo ktorý podlieha vývozným kontrolným zákonom a nariadeniam Spojených štátov amerických, Veľkej Británie a Severného Írska, štátov Európskej Únie a Slovenskej republiky, nebude vyvážať, či už priamo alebo nepriamo, do krajín, ktoré podliehajú obmedzeniam zo strany Spojených štátov amerických, Veľkej Británie a Severného Írska, štátov Európskej Únie a Slovenskej republiky, alebo konečnému používateľovi, ktorému bolo federálnym úradom vlády Spojených štátov amerických zakázané zúčastniť sa exportných transakcií Spojených štátov amerických.
Prevádzkovateľ aj kupujúci sa zaväzujú dodržiavať záväzok mlčanlivosti o informáciách a údajoch získaných pri vzájomnom obchode minimálne 12 mesiacov po ukončení zmluvného vzťahu.

VI. Záruka, reklamácie, doklady

Na tovar zakúpený u nás je poskytovaná záruka, ktorej trvanie je uvedená v dodacom liste. Záruka sa nevzťahuje na spotrebný materiál.
Záruka sa vzťahuje iba na funkčné poruchy spôsobené závadou niektorého dielu zariadenia.
Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním, použitím či inštaláciou, ktorá je v rozpore s užívateľskou príručkou, elektrostatickým výbojom, alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach a taktiež na:
-mechanické poškodenie, neodborná obsluha, násilná manipulácia,
-prevádzkovanie v nevhodných pracovných podmienkach ( prašnosť, ... ),
-poškodenie tovaru počas prepravy zákazníkom,
-nesprávne pripojenie alebo odpojenie k iným zariadeniam resp. pod napätím,
-oprava, úprava alebo pokus o opravu zákazníkom a pod,
-porušenie plomby alebo výrobného čísla,
-pri pevných diskoch mechanické poškodenie plombovacej pásky okolo disku.
Pri tlačiarňach sa ďalej záruka nevzťahuje na nasledovné prípady :
-zlomená ihlička v tlačovej hlave,
-zaschnutý atrament v tlačovej hlave,
-nepoužitie originál. príslušenstva (farbiace pásky, atramentové náplne, tonery, …).
Kupujúci je povinný pri reklamácii predložiť dodací list a faktúru k reklamovanému tovaru, písomný popis závady, tovar v neporušenom pokiaľ možno pôvodnom obale (krabica, polystyrén, fólia...) spolu s príslušenstvom ( diskety, CD, manuál, káble ). Záručné a pozáručné opravy vybraných produktov vykonávajú autorizované servisné strediská. . Náklady na dopravu tovaru na reklamáciu hradí kupujúci. Záručná doba na vymenené a opravené diely sa predlžuje o dobu vybavovania reklamácie. Pri neoprávnenej reklamácii budú odberateľovi faktúrované všetky náklady spojené s jej vyriešením, min. však 10 euro a reklamovaný tovar bude vrátený.
Servis „výmenou“ nie je štandartným spôsobom a prevádzkovateľ sa k nemu nezaväzuje.

Vrátenie tovaru. Tovar je možné vrátiť iba po vzájomnej dohode predávajúceho a kupujúceho a v zmysle ustanovenia § 12 zákona č. 108/2000 Z.z.  o ochrane spotrebiteľa. Za vrátenie objednaného a správne dodaného tovaru účtujeme storno min. 3% z ceny, min. však 4 euro. Ceny sú uvedené bez DPH.
Reklamačný poriadok je k nahliadnutiu v sidle firmy.
VII. Zľavy, poštovné, balné, minimálna hodnota nákupu a konštanty

Prevádzkovateľ na základe svojej obchodnej stratégie prideľuje zľavy, ktoré nie sú zo strany kupujúceho nárokovateľné, pokiaľ nie sú uvedené na stránkach prevádzkovateľa v deň objednávky.
Prevádzkovateľ upravuje konštanty a nastavenia obchodu, ktoré umožňujú kupujúcemu výhodnejšie nákupy. O týchto nastaveniach informuje na týchto stránkach.

Cena za prepravu
Spôsoby dopravy Cena dopravného do hodnoty objednávky
UPS dobierka 15 €  500 €
UPS dobierka nákup do 50 € bez DPH 20 € 500 €

Prevádzkovateľ prideľuje individuálne zľavy registrovaným kupujúcim na základe vyhodnotenia zrealizovaných objednávok
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny v systéme.  V prípade, že nevybavíme celú objednávku z dôvodu nedostatku tovaru, manipulačný poplatok bude účtovaný iba pri odoslaní prvej časti zásielky.
Pri individuálne dohodnutých cenách sa výška prepravného stanovuje dohodou.


 Poistenie tovaru – pri posielaní tovaru je každá zásielka automaticky poistená do nasledovnej výšky v závislosti od prepravnej spoločnosti

 Ak chce zákazník poistiť zásielku nad vyššie uvedené sumy, musí to uviesť na objednávke alebo písomne o to požiadať. Skutočná hodnota pripoistenia bude zákazníkovy fakturovaná. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody spôsobené pri preprave nad vyššie uvedené sumy.


VIII. Záverečné a prechodné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky, s výnimkou, ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.
Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

V prípade, že kompetentný orgán Slovenskej republiky preukáže niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
Práva odberateľa vo vzťahu k prevádzkovateľovi  vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších právnych predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
Prevádzkovateľ ani odberateľ nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené „vyššou mocou“ alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.
Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.  Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán, rozhodne príslušný súd.
v Košiciach 16.01.2008

Copyright ©2014 RIDANI s.r.o.

Pocitadlo.sk